top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN 

ABOXx – Activity in a BOX, is een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Lubbeek. Contactgegevens: Geestbeek 22, 3210 Lubbeek.

Ondernemingsnummer: BE0750.672.409

 

TOEPASSINGSGEBIED 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing op elke (verhuur of koop)overeenkomst tussen ABOXx en de klant. Door gebruik te maken van aboxx.be en/of een (huur of koop)overeenkomst met ABOXx af te sluiten, accepteer je onderstaande “algemene voorwaarden”. Andersluidende of bijkomende voorwaarden van de klant, worden slechts aanvaard wanneer ABOXx dit schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaand heeft aanvaard.

 

ABOXx behoudt zich het recht voor om deze “algemene voorwaarden” op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen. Dit steeds voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

PRIJZEN

Prijzen zijn te vinden op de website en worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW. ABOXx behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. De workshopbox, workshop of DIY pakket worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

WORKSHOPBOXEN (GROEPEN)

Een workshopbox kan worden aangevraagd via de website, door op ‘reserveer’ te klikken en vervolgens het contactformulier in te vullen. Wanneer de klant het contactformulier invult met als doelstelling een ABOXx te huren of te kopen, ontvangt deze een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail. Na betaling is de huur/koop van de workshopbox definitief. Enkele dagen voor de ABOXx-ervaring ontvangt elke klant een herinneringsmail met praktische afspraken en desgevallend een herinnering van betalingsverzoek.

 

Een huurbox bevat materiaal dat verbruikt mag worden door de klant en materiaal dat ter beschikking wordt gesteld van de klant (materiaal in verhuur). Het materiaal dat verhuurd wordt en desgevallend dient geretourneerd te worden aan ABOXx staat vermeld op inventarislijst, onderdeel van de handleiding.

Een koopbox bevat materiaal dat integraal verbruikt mag worden door de klant. 

Wanneer de klant specifieke vragen of verzoeken heeft, kan dit door voorafgaand contact op te nemen met ABOXx.

NEEM DEEL AAN EEN WORKSHOP VAN ABOXx

ABOXx organiseert workshops in atelier X of op locatie (bij één van onze partners of op een voorkeurslocatie van de klant). ABOXx voorziet al het materiaal en een professionele workshopbegeleider, die de DIY activiteit in goede banen zal leiden. 

De inhoud van de workshops wordt beknopt beschreven op de website www.aboxx.be; De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website. 

Wanneer de klant specifieke vragen of verzoeken heeft, kan dit door voorafgaand contact op te nemen met ABOXx.

GA CREATIEF AAN DE SLAG MET EEN DIY PAKKET VAN ABOXx

ABOXx verkoopt DIY pakketten online, waarmee de klant zelf creatief aan de slag kan gaan, Deze pakketten worden met de grootste zorg samengesteld en bevatten al het materiaal inclusief een stap voor stap handleiding. 

De inhoud van het DIY pakket wordt beschreven op de website www.aboxx.be

Wanneer de klant specifieke vragen of verzoeken heeft, kan dit door voorafgaand contact op te nemen met ABOXx.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Een workshopbox wordt opgehaald (en desgevallend geretourneerd) op het hierboven beschreven adres, tenzij anders overeengekomen. De huurbox wordt verhuurd voor 48 uur, tenzij anders overeengekomen. Een afwijking hierop dient steeds schriftelijk en voorafgaand goedgekeurd te worden door ABOXx.

Een workshopbox kan ook verzonden worden, tegen betaling van een meerkost. Deze meerkost van deze verzending is €10 tenzij er een herberekening nodig is op basis van het gewicht van de ABOXx, tenzij er een retour nodig is. De prijs van de verzending bevat (a) de kostprijs van de verzending, (b) indien van toepassing - de kostprijs van de retournering en (c) een administratieve kost.

Bij laattijdige of foutieve retournering van de huurbox kan ABOXx  een schadevergoeding van €50 tot €500 vorderen, dit afhankelijk van het aantal deelnemers.  

VERZENDING 

Levering in België.

De levering van een ABOXx-ervaring zal in de mate van het mogelijke gebeuren zo snel mogelijk, na betaling door de klant. Standaard voorzien wij een verzending binnen 3 à 5 werkdagen. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Wanneer de klant zijn pakje niet tijdig gaat ophalen in een ophaalpunt wordt dit automatisch terug naar ons verzonden. Wij kunnen dit opnieuw verzenden maar hier dienen wel verzendkosten te worden betaald. 

Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de ABOXx-ervaring. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk berekend. De afgesproken leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk.

In geval van niet-levering van de ABOXx-ervaring worden de door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

 

ABOXx kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending.

Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen.

 

ANNULEREN VAN EEN ABOXx-ERVARING

Indien de klant een ABOXx-ervaring wil annuleren, dient dit gemeld te worden aan ABOXx via e-mail (info@aboxx.be). Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door ABOXx. Een mogelijke terugbetaling van het bedrag wordt als volgt berekend:

Annulering workshoptickets: 

  • Voor een annulering tot de 15de dag vóór de dag van de workshop wordt er een administratieve kost van €10 aangerekend.

  • Voor een annulering binnen de 14 dagen vóór de dag van de workshop is er geen terugbetaling mogelijk. Het workshopticket kan wel doorgegeven worden aan een derde persoon. 

Indien mogelijk, zal ABOXx in overeenstemming met de klant een andere datum zoeken voor de ABOXx-ervaring.

Annulering andere ABOXx-ervaringen:

Indien de klant een DIY-pakket of workshopbox wenst te annuleren, kan dit onder volledige terugbetaling tot het moment vóór de verzending. Vanaf het moment van verzending gelden de regels hieronder (herroepingsrecht).  

 

ABOXx behoudt zich het recht voor een ABOXx-ervaring te allen tijde te annuleren. In dat geval, wordt het bedrag van de ABOXx-ervaring teruggestort aan de klant. Het annuleren van een ABOXx-ervaring kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

HERROEPINGSRECHT

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal ABOXx alle tot op dat moment ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat ABOXx op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Wanneer er reeds goederen geleverd zijn kan ABOXx wachten met de terugbetaling totdat alle goederen werden teruggebracht of verzonden. 

De retournering van de goederen is voor rekening van de klant en dient te gebeuren met BPOST. 

ABOXx betaalt de klant terug via overschrijving, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins vraagt. 

De klant kan het herroepingsrecht evenwel niet uitoefenen, wanneer ABOXx is ingegaan op specifieke eisen en/of aanpassingen van de klant. 

AANSPRAKELIJKHEID

ABOXx is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de website of gebeurtenissen tijdens de ABOXx-ervaring.

 

Bij een ABOXx-ervaring worden producten en of materialen ter beschikking gesteld die schade (verfspatten, brandvlekken, …) kunnen veroorzaken op je lichaam, kleding of materiele voorwerpen. Voor dergelijke schade is ABOXx niet aansprakelijk en zal eventuele schade niet vergoed worden. Lees steeds goed de website en de meegeleverde handleiding door vooraleer te starten aan de ABOXx-ervaring.

 

Indien de ABOXx laattijdig geretourneerd wordt, geretourneerd wordt met beschadigd materiaal, toegebracht door de klant (huurder) of (geheel of gedeeltelijk) niet geretourneerd wordt, kan ABOXx de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant (huurder).

  

AUTEURSRECHTEN EN COPYRIGHT

Alle audiovisuele middelen die worden gebruikt op de website, Instagram en Facebook pagina van ABOXx zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd worden.

Inbreuken op deze bepaling gevel aanleiding tot een schadevergoeding van 1000EURO per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van ABOXx om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

 

Beeldmateriaal aangereikt door de klant (huurder) of dat gedeeld wordt op sociale media mag door ABOXx gebruikt worden als promotiemateriaal.

 

PRIVACY

ABOXx vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk en neemt, net als onze partners passende maatregelen. Zo worden de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie omtrent de gegevensverwerking door ABOXx vind u in onze “privacyverklaring”.

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met ABOXx worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Informatie over alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. 

 

KLACHTEN

Heb je een klacht over een gehuurde ABOXx of een workshop. Neem dan zo snel mogelijk en uiterlijk één week na de eerste dag van de verhuur van de ABOXx/workshop, contact op met ABOXx (info@aboxx.be). ABOXx zal zijn best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van een de betalingsverplichting.

 

NIETIGHEID

Indien een bepaling van deze ‘algemene voorwaarden’ nietig wordt verklaard, brengt dit de geldigheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.

bottom of page